Hizmetlerimiz

Jeolojik Jeoteknik Etüt

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık, jeoloji ve jeofizik mühendisliğine dayalı hizmetlerimiz ofisimiz bünyesinde bulunan yetkili ve deneyimli jeoloji-jeofizik mühendislerince gerçekleştirilmektedir. Söz konusu çalışmalar tüm şehircilik hizmetlerine altlık oluşturdukları için gerekli özen, titizlik ve son teknolojiye uyumlu teçhizatlar ile gerçekleştirilmektedir.

 

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık, alanında uzman ve deneyimli bir Jeolojik - Jeoteknik Etüt çalışmaları yapan mühendislik ve danışmanlık ofisidir. Toprak Mühendislik ve Danışmanlığın Jeolojik - Jeoteknik Etüt hizmetleri altında yapmış olduğu çalışmalar ise;

 

Jeolojik - Jeofizik Çalışma Alanları:

 • Çevre Düzeni Planlarına Esas,
 • Dolgu İmar Planlarına Esas,
 • Endüstriyel Hammadde araştırmaları
 • Güzergah Etütleri,
 • Heyelan Arazi Tespiti ve Önlemleri
 • Hidrojeolojik Etüdler
 • Hidrojeolojik Gözlem ve Su Kuyusu Sondajları
 • İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Çalışmaları
 • Jeoteknik zemin sondajları
 • Jeotermal Enerji Sondajları ve Etütleri
 • Karayolu Etütleri,
 • Kentsel Dönüşüm Projelerine Esas,
 • Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas,
 • Maden Arama Sondajları ve Rezerv Değerlendirme
 • Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları,
 • Mühendislik ve Petrol Jeolojisi
 • Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas,
 • Sıvılaşma Analizleri,
 • Sondaj Çalışmalarının Jeolojik Takibi
 • Temel Sondaj Çalışmaları,
 • Temel ve Zemin İyileştirme Çalışmaları
 • Turizm Merkezi Planlarına Esas /Turizm Amaçlı Planlarına Esas,
 • Zemin Etüt Çalışmaları,
 • Zemin ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporları   
  • Sismik yöntemler
  • Gravite yöntemi
  • Elektrik, Elektromanyetik yöntemler
  • Manyetik yöntemler
  • Jeoradar Yöntemi
  • Kuyu Jeofiziği yöntemleri

 

Doğal Kaynakların Araştırılması:

 • Endüstriyel hammadde ve radyoaktif mineral aramaları,
 • Maden, kömür, taşocağı rezerv ve kalite aramaları,
 • Yeraltı suyu aramaları,
 • Petrol ve doğalgaz aramaları,
 • Jeotermal kaynak aramaları
 • Doğal Olayların araştırılması
 • Depremsellik ve deprem riski araştırmaları,
 • Kayma yüzeyi tespiti ve heyelan araştırmaları,
 • Su baskını ve çığ önleme araştırmaları
 • Yapıların zemin araştırmaları ve kent planlamalarında mikrobölgeleme çalışmaları
 • Yeni yerleşim alanlarının zemin araştırmaları,
 • Bina, kooperatif, fabrika, sanayii tesisleri, havaalanları, gökdelen ve kulelerin zemin araştırmaları,
 • Köprü, viyadük, ayak araştırmaları,
 • Baraj ve gölet araştırmaları,
 • Kara ve demiryolları güzergah araştırmaları,
 • Deniz, göl ve nehir araştırmaları,
 • Tünel araştırmaları,
 • Zemin tabakalarının kalınlık, cins ve özelliklerinin, taban kaya derinliğinin belirlenmesi,
 • Zemin dinamik parametrelerinin tespiti,
 • Titreşim periyodunun hesabi,
 • Termik, nükleer ve doğalgaz enerji santrallerinin zemin araştırmaları,
 • Arkeolojik alanların tespiti ve ortaya çıkarılması,
 • Liman, balıkçı barınağı, rıhtım ve denizyolları zemin araştırmaları,
 • Mikrobölgeleme, depremsellik çalışmaları ve risk analizleri,
 • Zemin yapı etkileşimi,
 • Sıvılaşma analizleri,
 • Çevre sorunlarına yönelik araştırmalar,
 • Toprak ve yeraltı suyu kirliliği araştırmaları,
 • Doğalgaz yeraltı depolama alanlarının araştırılması,
 • Çöp sahalarının, evsel ve kimyasal atik depolama alanlarının araştırılması,
 • Doğalgaz ve petrol boru hatları korozyon araştırmaları,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) araştırmaları vb.
 • Karstik boşlukların araştırılması,
 • Emniyetli patlayıcı maddelerin miktarının araştırılması

 

Jeolojik Çalışmalar

 • Arazide jeolojik birimlerin sınırlarının belirlenmesi,
 • Fay güzergahlarının belirlenmesi,
 • Heyelanlı sahaların belirlenmesi,
 • Jeomorfolojik durumun belirlenmesi,
 • Arazi kullanım durumunun belirlenmesi,

 

Jeofizik Çalışmalar

 • Sismik Kırılma Ölçümleri ve Değerlendirmesi,
 • Sismik Yansıma Ölçümleri ve Değerlendirmesi,
 • Sismik MASW-REMİ Ölçümleri ve Değerlendirmesi,
 • Sismik Tomoğrafi Ölçümleri ve Değerlendirmesi,
 • Rezistivite Ölçümleri ve Değerlendirmesi,
 • Çok Elektrotlu Rezistivite Ölçümleri ve Değerlendirmesi(2B),
 • Mikrotremor Ölçümleri ve Değerlendirmesi,
 • Jeoradar Ölçümleri ve Değerlendirmesi (GPR),
 • SP Ölçümleri ve Değerlendirmesi,