Hizmetlerimiz

İmar Planı Esas

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık tarafından mevcut veya olası yerleşim alanlarında planlamanın etkin hale getirilmesi için afet zararlarının azaltılması ve afete duyarlı alanların belirlenebilmesi için imar mevzuatında tanımlı planların hazırlanabilmesi ve plan ölçeğiyle uyumlu nitelikte olabilmesi için  “Jeolojik Etüt, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Jeofizik  Etüt Raporları” hazırlanmaktadır. Bu raporlara istinaden yapılan çalışmaların sonuçları ilgili idarelerce plan kararlarına yansıtılmaktadır.

 

Mevzii imar raporları ile her tür, ölçek ve amaçla plan yapılması düşünülen mevcut ya da potansiyel yerleşim alanları değerlendirilirken; 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”da tanımlı doğal afet tehlikelerini yer bilimsel veriler ışığında bölgesel olarak değerlendirilir. Olası mühendislik problemlerini belirlenir ve bu alanların arazi kullanımı – yerleşime uygunlukları detaylıca irdelenir. Teknik ve/veya idari gerekçelere bağlı olarak gerekli önlemler belirlenir. Bu aşamada Toprak Mühendislik ve Danışmanlık olarak arazi çalışmaları yaparak bu çalışmaların yaparak aşağıdaki raporları hazırlıyoruz.

 

Toprak Mühendislik ve Danışmanlık olarak imar planına esas zemin etüdü çalışmalarımız;

 

  • Revize İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler
  • 1/1000, 1/5000, 1/25000 Ölçekli İmar Planına Esas Etütler
  • Mevzii İmar Planına Esas Etütler
  • Mikrobölgeleme Etütleri